Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Procedura kontaktów z rodzicami

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DORUCHOWIE

 

1. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego.

2. Spotkania odbywają się w formach:

zebrań ogólnych z rodzicami,

zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,

zebrań klasowych z rodzicami,

zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,

indywidualnych konsultacji.

3. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły lub dziennik elektroniczny).

4. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość kontaktu z nauczycielami w ważnych sprawach za pośrednictwem elektronicznego dziennika (moduł Wiadomości). Nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi poprzez e-dziennik w ciągu 24 godzin od momentu odczytania informacji (dotyczy dni roboczych).

5. Nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych, w tym również dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.

6. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.

7. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie przez sekretariat szkoły lub poprzez dziennik elektroniczny.

8. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:

zebrań z rodzicami,

pisemnych lub ustnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów,

kontakt poprzez e-dziennik,

cotygodniowych konsultacjach,

indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

9. Nauczyciele dokumentują indywidualne spotkania z rodzicami w formie krótkiej notatki o temacie rozmowy w elektronicznym dzienniku (zakładka Kontakty z rodzicami).

10. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:

uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy, mailowo, smsem,

telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,

przeszkadzanie w czasie lekcji,

zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu,

zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły,

zastraszanie nauczycieli i pracowników szkoły.

11. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

nauczyciela danego przedmiotu,

wychowawcy klasy,

dyrektora i wicedyrektora szkoły,

Rady Pedagogicznej,

organu prowadzącego szkołę.

12. DOKUMENTACJĘ KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI STANOWIĄ:

a) dziennik elektroniczny (Wiadomości, Ogłoszenia),

b) lista obecności rodziców na zebraniach (podpis na liście obecności),

c) protokół z wrześniowego zebrania z rodzicami,

d) notatka dotycząca tematyki zebrań z rodzicami,

d) notatki z indywidualnych rozmów z rodzicami w e-dzienniku (Kontakty z rodzicami),

e) notatki o rozmowie z rodzicami w dziennikach pracy pedagoga/psychologa,

f) pisemne zawiadomienia,

g) kontrakty wychowawcze zawierane z uczniem i jego rodzicem.

Data dodania: 2021-12-18 13:42:34
Data edycji: 2021-12-18 13:44:54
Ilość wyświetleń: 2004

METEO

Dane meteorologiczne ze skrzynek umieszczonych na boisku szkolnym
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej