Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

KUCHNIA

KUCHNIA


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Doruchowie

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przez osoby uprawnione do korzystania
ze stołówki.
2. Stołówka zapewnia wydawanie posiłków w formie gorących obiadów dwudaniowych.
3. Stołówka nie prowadzi żywienia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.
4. Korzystanie z obiadów jest dobrowolne i odpłatne.
5. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do
funkcjonowania żywienia zbiorowego.
6. Obiady przygotowywane i wydawane są przez pracownice kuchni szkolnej zgodnie z zasadami
Dobrej Praktyki Higienicznej i systemem HACCP.
7. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia odnośnie wysokości
wpłat za obiady oraz inne informacje dotyczące stołówki szkolnej zamieszczone są na tablicy
ogłoszeń wewnątrz stołówki, w gablocie przy wejściu do sekretariatu Szkoły, na drzwiach
wejściowych do stołówki szkolnej oraz w komunikatach w dzienniku elektronicznym
pierwszego dnia miesiąca którego dotyczy wpłata (w dni robocze).
8. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej dodatkowo jest dostępny na stronie Szkoły.

§ 2
UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
1. Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 uczniowie Szkoły wnoszący opłaty indywidualnie na podstawie „Deklaracji korzystania
z obiadów w stołówce szkolnej – dla ucznia Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Doruchowie” (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) złożonej przez
rodziców lub opiekunów prawnych ucznia u intendenta Szkoły;
 uczniowie Szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji GOPS;
 nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły wnoszący opłaty indywidualnie (za zgodą
Dyrektora Szkoły) na podstawie „Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej –
dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie”
(załącznik nr 2 niniejszego regulaminu);
2. Nie prowadzi się żywienia dla osób nie związanych z placówką.

§ 3
WYDAWANIE OBIADÓW
1. Za wydawanie posiłków w stołówce szkolnej odpowiadają pracownicy kuchni szkolnej.
2. Posiłki wydawane są w dni zajęć dydaktyczno - wychowawczych w godzinach od 11.30 do 14.00
w trakcie 3 przerw obiadowych zgodnie z harmonogramem wydawania obiadów ustalonym
przez Dyrektora Szkoły.
3. W przypadku wcześniej zgłoszonych wyjazdów na wycieczki, zawody, basen itp., posiłek
wydaje się w godzinach ustalonych z organizatorem wyjazdu.
4. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowywanych
przez pracowników kuchni. W wyjątkowych sytuacjach np. w pierwszym dniu zgłoszonej
nieobecności ucznia / pracownika w Szkole, który nie podlega odpisowi lub w przypadku
jednorazowej nieobecności ucznia / pracownika w Szkole możliwe jest wydanie posiłku na
wynos w pojemnikach dostarczanych przez osoby zainteresowane. Pracownicy kuchni szkolnej
nie ponoszą odpowiedzialności za obiad wydany na wynos po opuszczeniu stołówki.
Obiady na wynos nie są wydawane w czasie spożywania posiłku przez dzieci, tj. w czasie
przerw obiadowych. Posiłek na wynos należy odebrać do godziny 14:00
.
5. Uczniowie obecni w Szkole mają obowiązek zjeść dwudaniowy obiad w stołówce szkolnej.
6. Podczas wydawania obiadów, na terenie stołówki szkolnej mogą przebywać tylko osoby
spożywające posiłek. W tym czasie osoby postronne nie mają prawa przebywać w stołówce.

§ 4
USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OBIADY
1. Wysokość opłaty za jeden obiad w stołówce ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym Szkołę.
2. Koszt obiadu dla ucznia stanowi równowartość tzw. wsadu do kotła czyli wysokość kosztów
produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
3. Pracownicy Szkoły korzystający z obiadów w stołówce szkolnej za zgodą Dyrektora Szkoły
ponoszą pełne koszty, które uwzględniają wartość tzw. wsadu do kotła, wynagrodzenia
pracowników stołówki szkolnej i pochodnych od nich oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej.
4. Koszt obiadu pracownika niepedagogicznego stanowi łącznie koszt ustalony na podstawie pkt.
3 i wartości podatku VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
5. Istnieje możliwość wykupienia obiadu w wybrane dni tygodnia.
6. Wysokość miesięcznej opłaty za posiłki stanowi iloczyn ceny za jeden obiad i ilości dni
żywieniowych w danym miesiącu.
7. Koszt jednego obiadu uaktualniany jest na początku roku szkolnego i kalendarzowego.
8. W przypadku wzrostu kosztów produktów, używanych do przyrządzania posiłków w stołówce
szkolnej dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej w trakcie roku szkolnego, po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Zmiana wysokości opłat będzie obowiązywać od
pierwszego dnia następnego miesiąca.

§ 5
ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
1. Kuchnia szkolna przygotowuje obiady dwudaniowe – nie ma możliwości wykupienia tylko
jednego dania.
2. Wpłaty za obiady należy wpłacać wyłącznie przelewem bankowym do 15 dnia każdego
miesiąca, którego dotyczy wpłata. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego
wpływu środków na rachunek bankowy Szkoły.
3. W przypadku braku wpłaty w terminie, o którym mowa w pkt. 2 wstrzymuje się wydawanie
posiłków od dnia następnego do chwili uregulowania należności w danym miesiącu.
4. W przypadkach spowodowanych np. trudną sytuacją materialną rodziny lub w szczególnie
uzasadnionych przypadkach losowych, na pisemną prośbę rodzica (opiekuna prawnego)
ucznia, Dyrektor Szkoły może przesunąć termin wpłaty na inny dzień.
5. Informacje dotyczące kwoty i terminów wpłat umieszczane są zgodnie z zapisem §1 pkt 7.
6. Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto bankowe Szkoły Podstawowej w Doruchowie na
nr 79841300000906905120000002 Spółdzielczy Bank Ludowy oddział w Doruchowie.
7. Kwota przekazana na rachunek bankowy Szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez
intendentkę.
8. Dokonując wpłaty, w treści przelewu należy wpisać:
 imię i nazwisko ucznia / pracownika klasę
 miesiąc za który dokonywana jest wpłata
wzór: Jan Kowalski, klasa IA, obiady za m-c IX/2023r.

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Doruchowie – stołówka szkolna, ul. Kaliska 5, 63-505
Doruchów.

§ 6
REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ, ZGŁASZANIE
NIEOBECNOŚCI ORAZ ODLICZENIA I ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY


 1. Osoby rezygnujące z obiadów zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia tego faktu
  u intendentki najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji
  poprzez wypełnienie „Oświadczenia o rezygnacji z korzystania z obiadów w stołówce
  szkolnej” (załącznik nr 3 niniejszego regulaminu). W przypadku nie zgłoszenia pisemnej
  rezygnacji – rodzice (opiekunowie prawni) ucznia oraz pracownicy Szkoły będą obciążani
  miesięcznymi opłatami za posiłki zgodnie ze złożoną deklaracją i są zobowiązani do uiszczenia
  wyliczonej przez intendenta kwoty, pomimo iż obiady nie były przez ucznia lub pracownika
  spożyte.
  2. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej z posiłków w stołówce szkolnej trwającą
  dłużej niż 1 dzień należy zgłosić osobiście, telefonicznie 731-58-80 lub na adres e-mail
  kuchniaszkolna1@wp.pl najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności.
  3. W przypadku nieobecności ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej, zwrotowi
  podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku, za każdy dzień nieobecności,
  z wyłączeniem pierwszego dnia, w którym nieobecność została zgłoszona. Odpis uwzględniany
  jest dopiero od dnia następnego.
  4. Jednodniowe nieobecności ucznia / pracownika będą odliczane tylko wtedy, gdy zostały
  zgłoszone z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
  5. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej z obiadów spowodowaną wyjazdem na
  wycieczkę szkolną, konkursy, zawody sportowe itp. zgłasza wraz z imienną listą organizator
  wyjazdu najpóźniej 3 dni wcześniej. W przypadku braku takowego zgłoszenia równowartość
  obiadu zwraca uczniom organizator wyjazdu.
  6. Każda zgłoszona w wyżej określonych terminach nieobecność ucznia, nauczyciela czy
  pracownika niepedagogicznego będzie odliczona.
  7. Nadpłata powstała za zgłoszone, niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie
  zwrócona na numer rachunku bankowego podany w „Deklaracji korzystania z obiadów
  w stołówce szkolnej”.
  8. Wartość odpisów stanowi iloczyn liczby zgłoszonych dni oraz ceny jednego obiadu.
  9. W przypadku nie zgłoszonej nieobecności ucznia / pracownika na obiedzie lub zgłoszeniu po
  terminie, uiszczona z góry opłata za niewykorzystane obiady nie podlega zwrotowi a obiad
  traktowany jest jako wydany.
  10. Ze względu na rozliczenia księgowe na koniec roku szkolnego i kalendarzowego w miesiącu
  czerwcu i grudniu nie będą uwzględniane odpisy w ostatnie trzy dni żywieniowe danego
  miesiąca.
  11. Rozliczenia i zwrot nadpłat za niewykorzystane posiłki ostatecznie dokonuje się do dnia 30
  czerwca i 31 grudnia danego roku.
  § 7
  ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
  1. Za bezpieczeństwo i prawidłowe rozmieszczenie uczniów na stołówce odpowiadają
  nauczyciele pełniący dyżur w trakcie przerw na których spożywane są posiłki.
  2. Odzież wierzchnią oraz plecaki należy zostawić na wieszakach przed wejściem na stołówkę.
  3. Przed wejściem do stołówki szkolnej uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Szkoły
  spożywający obiad zobowiązani są do umycia rąk.

  4. Ze względu na bezpieczeństwo, uczniowie zostali podzieleni na grupy i przychodzą na przerwę
  obiadową wyznaczoną dla swojej klasy.
  5. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki ustawiając się w jednej
  kolejce.
  6. W stołówce obowiązuje cisza.
  7. Podczas spożywania obiadu obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
  8. Po spożyciu obiadu brudne naczynia i sztućce należy odnosić na wózek znajdujący się przed
  wejściem do zmywalni naczyń.
  9. Zakazuje się nadmiernego poruszania dzieci w stołówce, biegania, przepychania oraz
  utrudniania innym uczniom spożywanie posiłku.
  10. W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia na stołówce, nauczyciel dyżurujący:
   udziela słownego upomnienia,
   odsyła na koniec kolejki,
   wskazuje inny stolik na dokończenie posiłku,
   informuje wychowawcę klasy o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
  11. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez uczniów na stołówce szkolnej
  odpowiadają finansowo rodzice.
  § 8
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023r.
  § 9
  ZAŁĄCZNIKI
  1. Druk „Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – dla ucznia Szkoły Podstawowej
  im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie”
  2. Druk „Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – dla pracownika Szkoły
  Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie”
  3. Druk „Oświadczenia o rezygnacji z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej”
Data dodania: 2022-02-04 11:14:14
Data edycji: 2023-08-29 17:45:13
Ilość wyświetleń: 797

METEO

Dane meteorologiczne ze skrzynek umieszczonych na boisku szkolnym
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej