Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie

 

Postanowienia wstępne. 

§ 1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w szkole.

§ 2. Rodzice i opiekunowie współpracują ze szkołą posiadając kompetencje opiniodawcze, uchwałodawcze, wnioskodawcze oraz wydatkowania funduszy rady. 

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców.

§ 3. 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły i uczniów. 

2. Celem Rady Rodziców jest działanie w ramach opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest: – pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, – gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy, – zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

 • zaznajomienie z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno- wychowawczymi w szkole,
 • uzyskanie informacji na temat dziecka, jego postępów i trudności w nauce, 
 • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 
 • uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
 • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki; jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywność i kształcenia lub wychowania szkoły, 
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 • uczestniczenie w pracach komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły, przedstawicieli typuje prezydium, 
 • zgłaszanie wniosków do planu pracy szkoły na posiedzeniu planu pracy na dany rok,
 • opiniowanie 
 • delegowanie swych przedstawicieli do prac w komisjach, organach, w których obecność Rady Rodziców jest niezbędna. 

 

§ 4. III. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 2 lata roku szkolnego. 

 

§ 5. Członkowie rad klasowych i rady szkoły, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji zastąpieni są członkami nowo wybranymi.
IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne. 

 

§ 6. 1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności 50% regulaminowego składu danego organu. 
2. Listę uczestników i quorum danego posiedzenia ustala sekretarz. 
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady, za co odpowiada sekretarz. V. Wybory do organów Rady Rodziców (Rady Szkoły o ile zostanie powołana).

 

§ 7. 1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Doruchowie wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący: 
1) W terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Doruchowie zwoływane są we wrześniu danego roku pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Doruchowie.
2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału. 
3) W wyborach, o których mowa w pkt.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 
4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i jej przewodniczącego. 
5) Do zadań wychowawcy , jako przewodniczącego , należy:
a) zapewnienie prawidłowego przebiegu wyborów, w tym obsługę administracyjną, 
b) przejmowanie zgłoszeń kandydatur do komisji wyborczej,
c) przejmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej, 
d) przygotowanie we współpracy z komisją wyborczą kart do głosowania, 
e) nadzorowanie przebiegu głosowania, 
f) nadzorowanie liczenia głosów, 
g) ogłoszenie wyników wyborów. 
6) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatur spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie. 
7) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech. 
8) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę. 
9) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania. 
10) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów. 
11) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia. 
12) Wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów , na których głosuje. 
13) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem x jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje. 
14) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym posiedzeniu. 

2. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1 , dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę i jednego z rodziców oraz podpisany przez wychowawcę i wybranych członków rady oddziałowej w obecności rodziców. 

3. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców. Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły. 

4. Protokół z wyborów , o których mowa w ust. 2, oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 3 wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców. 5. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września danego roku. 6. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad. VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

 

§ 8. 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku. 2. Zebranie plenarne może być zwoływane na wniosek rad klasowych z co najmniej ¼ klas, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i przewodniczącego rady. 

 

§ 9. 1. Prezydium rady obraduje raz w miesiącu. 2. Posiedzenia prezydium rady protokołowane są w protokolarzu /odpowiedzialny sekretarz/. 

 

§ 10. Posiedzenia komisji rewizyjnej są obligatoryjne przez plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady, rad klasowych, dowolnej grupy rodziców/ nie mniej niż 50% osób/. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć formę pisemną. 

 

§ 11. Formy częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady, wynikają z potrzeb realizacji zadań.

 

§ 12. Zebrania klasowe odbywają się z inicjatywy rodziców, Rady Rodziców, dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy. VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

§ 13. 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie i działalność szkoły z:

 • składek rodziców
 • wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i sponsorów
 • z dochodów imprez organizowanych przez Radę Rodziców i mieszkańców środowiska szkoły 
 • z działalności gospodarczej 
 • z innych źródeł

 

§ 14. 1. Wysokość składki ustala się na początku roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców. 2. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada klasowa może wyrazić zgodę na obniżenia składki lub zwolnić całkowicie. Obniżki składki lub zwolnienia powinny być rozpatrzone indywidualnie. Wniosek składa zainteresowany rodzic lub wychowawca. 

 

§ 15. 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny”, zatwierdzony przez prezydium rady. 2.Preliminarz roczny może być sprzeczny z preliminarzem ramowym. Ramowy preliminarz wydatków rady. A. Wydatkowane środki pochodzące ze składek rodziców. 100% zebranych środków jest w dyspozycji rady/ prezydium/ na następujące cele: a) pomoc materialna dla dzieci najbiedniejszych w postaci sfinansowania dożywienia, odzieży, podręczników b) dofinansowanie konkursów i imprez ogólnoszkolnych c) sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań d) zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego e) dofinansowanie szkoły w celu jej upiększenia oraz poprawy funkcjonowania f) wydatki doraźne B. Sposób wydatkowania może być w części zależny od życzeń osób lub organizacji wypłacających środki na rzecz rady. VIII. Obsługa księgowo- rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców. 

 

§ 16. 1. Do obsługi księgowo- rachunkowej funduszy rady zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem powołuje się społeczną księgową. Płace księgowego ustala i zawiera umowę o pracę prezydium Rady Rodziców. Opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności księgowego. 2. Prezydium wyznacza skarbnika do kontroli pracy księgowego. 3. Prezydium zakłada w banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania środków oraz dokonywania bieżących wypłat i wpłat. IX. Postanowienia końcowe. 

 

§ 17. 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organizacjami Rada Rodziców zaprasza na plenarne zebrania dyrektora szkoły oraz kierownictwa organów szkoły. 2. Rada Rodziców poprzez formy działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodziców. 3.W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych pracowników, Radę Pedagogiczną czy Radę Szkoły, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły lub organów prowadzących szkołę lub nadzorujących pracę pedagogiczną oczekując odpowiedzi do 14 dni. 4.W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień rodziców-prezydium rady ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 18. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Doruchowie”

Data dodania: 2018-08-08 13:28:14
Data edycji: 2019-10-08 15:15:01
Ilość wyświetleń: 2065

METEO

Dane meteorologiczne ze skrzynek umieszczonych na boisku szkolnym
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej