Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DORUCHOWIE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania obiadów przez osoby uprawnione do korzystania ze stołówki.

   2. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.

   3. Obiady przygotowywane i wydawane są przez pracownice kuchni szkolnej.

   4. Maksymalna ilość obiadów przygotowywanych w kuchni szkolnej to 380szt.

   5. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia odnośnie wysokości wpłat za obiady oraz inne dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej. 1. ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH I WYDAJACYCH POSIŁKI

 1. Pracownicy mający kontakt z żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:

 • właściwa higiena rąk;

 • higiena kasłania / kichania;

 • zasady bezpieczeństwa żywności;

 • ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego;

 1. Wszyscy pracownicy kuchni szkolnej posiadają wymagane badania profilaktyczne.

 2. Pracownicy przygotowujący / wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:

 • zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;

 • stosowanie środków ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, fartuchy ochronne);

 • mycia i dezynfekcji rąk:

- przed rozpoczęciem pracy;

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia lub poddawana obróbce termicznej;

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

- po zajmowaniu się odpadami / śmieciami;

- po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu;

- po skorzystaniu z toalety;

- po kaszlu, kichaniu;

- po jedzeniu, piciu;

- po kontakcie z pieniędzmi;

 • regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów, oparć krzeseł) i sprzętów;

 • utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;

 • mycie naczyń i sztućców wielorazowego użytku w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temp. min. 60⁰C

 1. Do pracy powinni przystąpić jedynie pracownicy zdrowi, nie wykazujący objawów chorobowych.

 2. Pracownicy kuchni szkolnej wyrzucają rękawiczki / myją i dezynfekują rękawiczki oraz wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie. Jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje / dezynfekuje opakowanie.

 3. Pracownicy, przygotowując posiłki, zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami. 1. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 • uczniowie Szkoły wnoszący opłaty indywidualnie na podstawie „Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – dla ucznia Szkoły Podstawowej” (załącznik nr 1) złożonej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka u intendenta Szkoły;

 • uczniowie Szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji GOPS, MGOPS;

 • uczniowie klas sportowych;

 • pracownicy zatrudnieni w kuchni szkolnej;

 • nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły wnoszący opłaty indywidualnie na podstawie „Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – dla pracowników Szkoły Podstawowej w Doruchowie” (załącznik nr 2);

 1. Uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Szkoły spożywają obiad w stołówce szkolnej. Nie prowadzi się żywienia dla osób nie związanych z placówką oraz zabierania obiadów na wynos. 1. USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OBIADY

 1. Wysokość opłaty za jeden obiad w stołówce określa dyrektor w porozumieniu z Wójtem Gminy.

 2. Koszt obiadu dla ucznia stanowi równowartość tzw. wsadu do kotła czyli wysokość kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania obiadu.

 3. Inne osoby (nauczyciele, pracownicy Szkoły) ponoszą pełne koszty uwzględniające wartość wsadu do kotła oraz koszty żywieniowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kuchni szkolnej w przeliczeniu na jeden obiad.

 4. Koszt obiadu dla pracowników niepedagogicznych nie pracujących w kuchni szkolnej podwyższony jest o wartość podatku VAT w stawce 8%. Uczniowie i nauczyciele nie podlegają opodatkowaniu.

 5. Ustalone kwoty za jeden obiad w stołówce szkolnej wynoszą odpowiednio:

  • Uczniowie - 3,50zł

  • Nauczyciele - 6,20zł

  • Pracownicy niepedagogiczni - 6,20zł +8% = ~6,70zł 1. WYDAWANIE OBIADÓW

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy kuchni szkolnej.

 2. Obiady wydawane są w dni zajęć dydaktyczno - wychowawczych w trakcie przerw obiadowych o godz. 1110, 1140, 1240 oraz 1340 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Szkoły.

 3. W przypadku wcześniej zgłoszonych wyjazdów na wycieczki, zawody, basen itp., obiad wydaje się w ustalonych godzinach z organizatorem wyjazdu.

 4. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni.

 5. Podczas wydawania obiadów na stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.

 1. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Wpłaty za obiady przyjmowane są „z góry” do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny zgodnie z harmonogramem wpłat (liczy się data zaksięgowania).

 2. Wyjątek stanowi miesiąc październik 2020 i styczeń 2021. Wpłaty za te miesiące należy dokonywać odpowiednio w niżej wskazanych terminach:

 • za miesiąc październik do 7 października 2020r.

 • za miesiąc styczeń do 10 stycznia 2021r.

 1. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkował wstrzymaniem wydawania obiadów. O tym fakcie rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

 2. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych np. trudną sytuacją finansową na prośbę rodzica termin wpłaty może zostać przesunięty.

 3. Dokładne informacje dotyczące kwoty i terminów wpłat wywieszane będą na tablicach informacyjnych w stołówce szkolnej, na drzwiach przy wejściu do kuchni szkolnej oraz w komunikatach w dzienniku elektronicznym.

 4. Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto bankowe Szkoły Podstawowej w Doruchowie na nr 79841300000906905120000002 Spółdzielczy Bank Ludowy oddział w Doruchowie (wpłaty bez opłaty bankowej).

 5. Kwota przekazana na rachunek bankowy Szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendentkę.

 6. Dokonując wpłaty, w treści przelewu należy wpisać:

 • imię i nazwisko ucznia / pracownika

 • klasę

 • miesiąc za który dokonywana jest wpłata

wzór: Jan Kowalski, klasa IA, obiady za m-c X/2020r.

 1. Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Doruchowie – stołówka szkolna, ul. Kaliska 5, 63-505 Doruchów. 1. REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ, ZGŁASZANIE

NIEOBECNOŚCI ORAZ ODLICZENIA I ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Rezygnację z obiadów należy zgłosić u intendentki do 25 każdego miesiąca na miesiąc następny.

 2. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej z obiadów w stołówce szkolnej trwającą dłużej niż 2 dni należy zgłosić osobiście lub telefonicznie 731-58-80 najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności.

 3. W przypadku nieobecności ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia, w którym nieobecność została zgłoszona. Odpis uwzględniany jest dopiero od dnia następnego.

 4. Jednodniowe nieobecności ucznia / pracownika będą odliczane tylko wtedy, gdy zostały zgłoszone z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 5. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej z obiadów spowodowaną wyjazdem na wycieczkę szkolną, konkursy, zawody sportowe itp. zgłasza wraz z imienną listą organizator wyjazdu najpóźniej 3 dni wcześniej. W przypadku braku takowego zgłoszenia równowartość obiadu zwraca uczniom organizator wyjazdu.

 6. Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za obiady w kolejnym miesiącu.

 7. W przypadku nie zgłoszonej nieobecności ucznia / pracownika na obiedzie lub zgłoszeniu po terminie, uiszczona z góry opłata za niewykorzystane obiady nie podlega zwrotowi.

 8. Rozliczenia i zwrot nadpłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku.

 1. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Za bezpieczeństwo i prawidłowe rozmieszczenie uczniów na stołówce odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w trakcie przerw na których spożywane są posiłki.

 2. Odzież wierzchnią oraz plecaki należy zostawić na wieszakach przed wejściem na stołówkę.

 3. Przed wejściem do stołówki szkolnej uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Szkoły spożywający obiad zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

 4. Ze względu na bezpieczeństwo, uczniowie zostali podzieleni na grupy i przychodzą na przerwę obiadową wyznaczoną dla swojej klasy.

 5. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują dystans, ustawiając się w jednej kolejce.

 6. Po spożyciu obiadu brudne naczynia i sztućce należy odnosić na wózek znajdujący się przed wejściem do zmywalni naczyń.

 7. Zakazuje się nadmiernego poruszania dzieci w stołówce.

 8. W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia na stołówce, nauczyciel dyżurujący:

 • udziela słownego upomnienia,

 • odsyła na koniec kolejki,

 • wskazuje inny stolik na dokończenie posiłku,

 • informuje wychowawcę klasy o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

 1. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez uczniów na stołówce szkolnej odpowiadają finansowo rodzice.

 2. Po wyjściu każdej grupy uczniów ze stołówki pracownik personelu kuchennego (w rękawiczkach oraz maseczce / przyłbicy) dezynfekuje blaty stołów, poręcze, krzesła, klamki itp. oraz wietrzy stołówkę. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r.

 3. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej. 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Druk „Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – dla ucznia Szkoły Podstawowej w Doruchowie”

 2. Druk „Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – dla pracownika Szkoły Podstawowej w Doruchowie”Data dodania: 2020-09-26 20:29:40
Data edycji: 2020-09-26 20:49:24
Ilość wyświetleń: 203

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej