Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ŚWIETLICA SZKOLNA - REKRUTACJA

ŚWIETLICA SZKOLNA - REKRUTACJA

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJRok szkolny 2020/2021 1. Świetlica szkolna pracuje w godz. od 7.00 do 16.00.

 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane będą dzieci z klas I- III oraz dojeżdżające z klas IV - VIII

 3. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

- dojeżdżające,

- obojga rodziców pracujących,

- wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- rodziców samotnie je wychowujących ,

- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopie niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,

- umieszczone w rodzinach zastępczych,

- z rodzin objętych nadzorem kuratora lub Ośrodka Pomocy Społecznej

 1. W świetlicy przebywać mogą także, za zgodą Dyrektora szkoły, uczniowie , którym:

- przepadła lekcja,

- ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach na basenie

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie.

 2. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 3. Złożenie karty dotyczy również rodziców uczniów, którzy chcą kontynuować pobyt swojego

dziecka w świetlicy.

 1. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia należy złożyć do 22.06.2020 do godz. 15.00.

 2. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów lub stwierdzeniu niezgodności danych ze stanem faktycznym stwierdza się, że wniosek nie spełnia wymagań formalnych.

 3. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną .

 4. Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna przeprowadza proces rekrutacyjny dzieci ubiegających się o przyjęcie do świetlicy na dany rok szkolny i indywidualnie rozpatruje każdy wniosek.

 5. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora szkoły nie później niż w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych.

a. Odwołanie bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane.

b. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wpływu odwołania. Pisemna odpowiedź na odwołanie przekazywana jest osobiście rodzicom lub za pośrednictwem poczty.

c. Decyzja Dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

12. W sporadycznych przypadkach dziecko może być zapisane w ciągu roku szkolnego.Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 20.08.2020R.

Data dodania: 2020-06-08 15:01:54
Data edycji: 2020-06-08 15:09:03
Ilość wyświetleń: 220

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button