Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacja związana z możliwością powrotu dzieci klas 1-3 do szkoły

Informacja związana z możliwością powrotu dzieci klas 1-3 do szkoły

ZARZĄDZENIE NR 4

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DORUCHOWIE

z dnia 22.05.20r.

 

w sprawie: wprowadzenia Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki z elementami nauczania kl. I-III, prowadzenia konsultacji pedagogicznych dla uczniów kl. VIII oraz uczniów pozostałych klas na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

 

Na podstawie:

 1. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);

 2. art. 30b i art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);

 4. Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm. )

 

W oparciu o:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkól podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, opublikowane dn. 14 maja 2020 r.

 

zarządza się, co następuje:

 

( wybrane fragmenty):

 

§ 11

 

 1. Szkoła pracuje w godzinach od 730 do 1600.

 2. Od 25 maja na terenie szkoły realizowane będą konsultacje dla uczniów klas VIII, a od 1 czerwca konsultacje pedagogiczne dla uczniów pozostałych klas.

 3. Od 25 maja 2020 r. w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
  z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III.

 4. Oprócz zajęć prowadzonych w szkole nauczyciele zobowiązani są do kontynuowania pracy zdalnej, w tym kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnymi zarządzeniami dyrektora.

 5. Z opieki w szkole w pierwszej kolejności mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz:

  1. Dziecko rodziców samotnie je wychowujących i pracujących;

  2. Dziecko obojga pracujących rodziców;

  3. Dziecko rodziców, gdzie jeden rodzic pracuje zawodowo, a drugi może w tym czasie sprawować opiekę;

  4. Dziecko rodziców samotnie je wychowujących i niepracujących;

  5. Dziecko rodziców niepracujących.

§ 12

 

 1. Liczba dzieci w jednej grupie może maksymalnie wynosić 12. W uzasadnionych przypadkach za zgoda organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2 (przy czym minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej).

 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów (jeśli w grupie takie dzieci są).

 

§ 13

 

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 2. Do każdej grupy dzieci kl. I-III przyporządkowani są ci sami nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne.

 3. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów będą odbywać codziennie od godziny 8,00 do godziny 10,30 (trzy lekcje) Jeśli rodzice wskażą potrzebę organizacji zajęć dydaktycznych w innych godzinach, ich sugestie zostaną rozpatrzone.

 4. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

 

§ 14

 

 1. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I- III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze prowadzone będą przez wychowawców świetlicy szkolnej oraz przez innych nauczycieli wskazanych przez dyrektora.

 3. Zajęcia opiekuńcze oraz przerwy zorganizowane zostaną tak, aby poszczególne grupy nie miały ze sobą styczności na korytarzach szkolnych.

 4. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.

 5. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 6. Sale, w których prowadzone są zajęcia, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 

 

 

 

 

§ 17

 

 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonym miejscu w szkole.

 3. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

§ 18

Sala gimnastyczna

 

 1. Podczas zajęć organizowanych w ramach opieki i nauczania kl. I-III i konsultacji kl. VIII oraz pozostałych klas zawiesza się do odwołania możliwość korzystania z sali gimnastycznej.

 2. Elementy zajęć sportowych, ćwiczeń gimnastycznych koniecznych dla właściwej kondycji psycho- fizycznej dzieci kl. I-III prowadzone będą na terenie boiska szkolnego oddzielnie dla grup w innym czasie w celu zminimalizowania kontaktu uczniów. Organizując te zajęcia, nauczyciel uwzględnia warunki atmosferyczne w danym dniu.

 3. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) są myte lub dezynfekowane przez pracowników personelu sprzątającego.

 

§ 19

 

 1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane, natomiast drzwi wewnętrzne do sal, sanitariatów, biblioteki mają być otwarte. Do pracy z uczniami zostaną wydzielone tylko pomieszczenia, które są konieczne do zapewnienia opieki i nauczania. Uczniom i opiekunom nie wolno poruszać się w innych miejscach szkoły.

 2. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

 3. Bezpośrednio podczas przyjściu ucznia do szkoły oraz w przypadku wystąpienia
  u niego niepokojących objawów, za zgodą rodzica, dokonywany jest pomiar temperatury termometrem bezdotykowym
  (w przypadku posiadania innego termometru, niż termometr bezdotykowy, po każdym użyciu termometr musi być dezynfekowany).

 

§ 20

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 

 1. Rodzice dzieci lub inne osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka
  ze szkoły zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujące na terenie jednostki.

 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/ ze szkoły zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5m- 2 m.

 3. Rodzice przyprowadzają dzieci wyłącznie do głównych drzwi wejściowych do budynku, przy czym zobowiązuje się rodziców do rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności (ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).

 4. Wyznaczony opiekun odbiera dziecko w głównym wejściu do budynku, gdzie dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.

 5. Jeżeli temperatura nie przekracza 36,6oC, pracownik przekazuje dziecko nauczycielowi, który czeka na wszystkich uczniów swojej grupy w wyznaczonym miejscu.

 6. Przy wejściu do budynku mogą przebywać maksymalnie 1 rodzic z dzieckiem.

 7. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do jednostki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m- 2m od innych dzieci i rodziców.

 8. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.

 9. Rodzice w trakcie oczekiwana na przyjęcie dziecka do szkoły są zobowiązani do opieki
  i nadzoru nad dzieckiem.

 10. Odbioru dziecka dokonuje się również przy głównym wejściu do budynku.

 11. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/ osoby upoważnionej imienia
  i nazwiska dziecka.

 12. Opuszczając jednostkę, dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w głównym wejściu do budynku.

 13. W przypadku, gdy w czasie przyjścia rodzica po odbiór dziecka ze szkoły, dzieci przebywają na boisku szkolnym, rodzic zobowiązany jest do niewchodzenia na teren boiska i oczekiwania na dziecko w wyznaczonym miejscu (przy furtce szkolnej).

 

 

§ 21

 

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

 4. Jeżeli podczas przyprowadzenia dziecka do szkoły pracownik odbierający ucznia stwierdzi występujące u dziecka objawy chorobowe, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

 5. Dzieci przyprowadzane są do szkoły w maseczce/ przyłbicy. W maseczkach/ przyłbicach także wychodzą z jednostki do domu.

§ 22

Zajęcia świetlicowe

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

2. Godziny pracy świetlicy zostaną zorganizowane zgodnie z potrzebami zgłoszonymi w oświadczeniach rodziców.

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

§ 24

Wyjścia na zewnątrz

 

 1. Nie organizuje się wyjść poza teren jednostki.

 2. Uczniowie mogą korzystać wyłącznie z boiska szkolnego, jeżeli zostaną zapewnione na jego terenie warunki bezpieczeństwa.

 

§ 25

 

 1. Dzieci zaraz po przyjściu do szkoły oraz za każdym razem, gdy wracają do szkoły, np. po zajęciach na boisku szkolnym, zobowiązane są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się daną grupą uczniów.

 2. Na terenie jednostki obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych
  z działalnością szkoły.

 

 

§ 27

Zadania i obowiązki rodziców

 

1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych.

2. Zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyli dziecku temperaturę.

3. Zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu).

4. Rodziców prosi się o wpajanie dzieciom zasad higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 

 

ŻYWIENIE

§ 33

 

 1. Podczas realizacji zajęć dla uczniów od dnia 25.05.20r. zawiesza się działalność stołówki szkolnej do odwołania.

 2. Praca stołówki zostaje ograniczona do wydawania dzieciom ciepłego napoju podczas spożywania drugiego śniadania.

 3. Przygotowaną dla dzieci herbatę przenosi do sali i wydaje dzieciom wskazany przez dyrektora pracownik obsługi.

 

 

 

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Doruchowie

mgr Justyna Sitek

Data dodania: 2020-05-21 21:11:32
Data edycji: 2020-05-21 21:25:28
Ilość wyświetleń: 355

METEO

Dane meteorologiczne ze skrzynek umieszczonych na boisku szkolnym
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej